Matouš 9,20

A hle, žena trpící už dvanáct let krvácením přišla zezadu a dotkla se třásní jeho šatu. Matouš 9,20

Malachiáš 2,14

Ptáte se proč? Proto, že Hospodin je svědkem mezi tebou a ženou tvého mládí, vůči níž ses zachoval věrolomně, ačkoli je to tvá družka a žena podle smlouvy.

Ámos 7,17

Proto Hospodin praví toto: ‚Tvoje žena bude v městě provozovat smilství, tvoji synové a dcery padnou mečem, tvá půda bude rozměřena provazcem a ty zemřeš v zemi nečisté.‘ Izrael bude zcela jistě přesídlen ze své země.“ Amos 7,17

Ezechiel 24,18

Ráno jsem o tom mluvil k lidu a večer mi zemřela žena. A já jsem ráno učinil, jak mi bylo přikázáno.Bible, Ezechiel 24,18 Ezechiel, zvláštní to prorok. To, co přijal od Hospodina, okamžitě žil, převedl to do praxe a tím vyvolával otázky. Pak měl prostor mluvit k lidu a oni poslouchali. Protože se sami nejprve... Continue Reading →

Jeremiáš 6,11

Jsem naplněn Hospodinovým rozhořčením, marně se snažím je ztlumit. „Vylej je na děti v ulicích i na skupiny jinochů; polapen bude zároveň muž i žena, stařec i ten, kdo dovršil své dny." Jeremiáš 6,11

Jeremiáš 3,20

"Jako žena věrolomně opouští svého druha, tak věrolomně jste se zachovali vůči mně, dome izraelský, je výrok Hospodinův.“ Jeremiáš 3,20

Izajáš 49,15

„Cožpak může zapomenout žena na své pacholátko, neslitovat se nad synem vlastního života? I kdyby některé zapomněly, já na tebe nezapomenu." Izajáš 49,15

Kazatel 7,26

A přicházím na to, že trpčí než smrt je žena, je-li léčkou, je-li její srdce síť a ruce pouta. Kdo je Bohu milý, unikne jí, hříšník jí však bude lapen. Kazatel 7,26

Blog na WordPress.com.

Nahoru ↑