Lukáš 8,43

A byla tam žena, která měla dvanáct let krvácení a nikdo ji nemohl uzdravit. Lukáš 8,43

Marek 7,25

Hned o něm uslyšela jedna žena, jejíž dcerka měla nečistého ducha. Přišla a padla mu k nohám; Bible, Marek 7,25 Žena uslyšela, šla a jednala. Tato žena jednala jen na základě ústního svědectví. Dnes velice vzácná věc. Já osobně si přijdu přehlcena informacemi a zvěstmi o tom, co se kde děje. Mám problém si o... Continue Reading →

Matouš 27,19

Když seděl na soudné stolici, poslala k němu jeho žena se vzkazem: „Nezačínej si nic s tím spravedlivým! Dnes mě kvůli němu pronásledovaly zlé sny.“ Matouš 27.19

Matouš 26,7

Přišla za ním žena, která měla alabastrovou nádobku drahocenného oleje, a vylila ji na jeho hlavu, jak seděl u stolu. Matouš 26,7

Matouš 15,22

A hle, jedna kananejská žena z těch končin vyšla a volala: „Smiluj se nade mnou, Pane, Synu Davidův! Má dcera je zle posedlá.“ Matouš 15,22

Matouš 13,33

Pověděl jim i toto podobenství: „Království nebeské je jako kvas, který žena vmísí do tří měřic mouky, až se všecko prokvasí.“ Matouš 13,33

Matouš 9,22

Ježíš se obrátil a spatřiv ji řekl: „Buď dobré mysli, dcero, tvá víra tě zachránila.“ A od té hodiny byla ta žena zdráva. Matouš 9,22

Blog na WordPress.com.

Nahoru ↑