1. Královská 14,17

Jarobeámova žena se vydala na cestu a přišla do Tirsy. Sotva vstoupila na práh domu, chlapec zemřel.Bible, 1. Královská 14,17 Lucifer, Satan, měl jen jeden úkol – chválit Hospodina před jeho tváří. K tomu byl stvořen, k tomu byl povolán. On ale chtěl víc. Myslel si, že by i on sám mohl být bohem, že... Continue Reading →

2. Samuelova 14,9

Ale tekójská žena králi odvětila: „Králi, můj pane, nechť je ta vina na mně a na domu mého otce, avšak král a jeho trůn ať je bez viny.“ 2. Samuelova 14,9

2. Samuelova 11,21

Kdo zabil Abímeleka, syna Jerúbešetova? Nebyla to žena, která na něho svrhla ze zdi mlýnský kámen, takže umřel v Tebesu? Proč jste se přibližovali k hradbám?‘ Pak řekneš: ‚Také tvůj služebník Chetejec Urijáš je mrtev.‘“ 2. Samuelova 11,21

Numeri 5,29

Toto je řád v případě žárlivosti, když se žena dostane na scestí, je nevěrná svému muži a poskvrní se. Numeri 5,29

Leviticus 20,16

Kdyby se žena přiblížila k nějakému dobytčeti, aby se s ní pářilo, zabijete ženu i dobytče. Musejí zemřít, jejich krev padni na ně. Leviticus 20,16

Leviticus 15,33

i té, která je nečistá svým krvácením; týká se toho, kdo trpí výtokem, ať to je muž nebo žena, i toho, kdo by obcoval s nečistou. Leviticus 15,33

Blog na WordPress.com.

Nahoru ↑