Marek 12,22

A nikdo z těch sedmi nezanechal potomka. Naposledy ze všech zemřela i ta žena. Marek 12,22

Marek 7,25

Hned o něm uslyšela jedna žena, jejíž dcerka měla nečistého ducha. Přišla a padla mu k nohám; Bible, Marek 7,25 Žena uslyšela, šla a jednala. Tato žena jednala jen na základě ústního svědectví. Dnes velice vzácná věc. Já osobně si přijdu přehlcena informacemi a zvěstmi o tom, co se kde děje. Mám problém si o... Continue Reading →

Matouš 26,7

Přišla za ním žena, která měla alabastrovou nádobku drahocenného oleje, a vylila ji na jeho hlavu, jak seděl u stolu. Matouš 26,7

Matouš 15,22

A hle, jedna kananejská žena z těch končin vyšla a volala: „Smiluj se nade mnou, Pane, Synu Davidův! Má dcera je zle posedlá.“ Matouš 15,22

Matouš 13,33

Pověděl jim i toto podobenství: „Království nebeské je jako kvas, který žena vmísí do tří měřic mouky, až se všecko prokvasí.“ Matouš 13,33

Matouš 9,22

Ježíš se obrátil a spatřiv ji řekl: „Buď dobré mysli, dcero, tvá víra tě zachránila.“ A od té hodiny byla ta žena zdráva. Matouš 9,22

Malachiáš 2,14

Ptáte se proč? Proto, že Hospodin je svědkem mezi tebou a ženou tvého mládí, vůči níž ses zachoval věrolomně, ačkoli je to tvá družka a žena podle smlouvy.

Ámos 7,17

Proto Hospodin praví toto: ‚Tvoje žena bude v městě provozovat smilství, tvoji synové a dcery padnou mečem, tvá půda bude rozměřena provazcem a ty zemřeš v zemi nečisté.‘ Izrael bude zcela jistě přesídlen ze své země.“ Amos 7,17

Ezechiel 24,18

Ráno jsem o tom mluvil k lidu a večer mi zemřela žena. A já jsem ráno učinil, jak mi bylo přikázáno.Bible, Ezechiel 24,18 Ezechiel, zvláštní to prorok. To, co přijal od Hospodina, okamžitě žil, převedl to do praxe a tím vyvolával otázky. Pak měl prostor mluvit k lidu a oni poslouchali. Protože se sami nejprve... Continue Reading →

Blog na WordPress.com.

Nahoru ↑